Clubreglement Padel on the Beach

 

Algemene bepalingen

Padel on the Beach vzw  is gelegen in de Zonnelaan 61 te 8430 Middelkerke-Westende
Het clubreglement dient te worden nageleefd door alle leden van de club, door niet-leden die komen spelen en door alle andere bezoekers.
Elk lid van Padel on the Beach  kan en mag het clubreglement ten alle tijde raadplegen. Een exemplaar van de meest recente versie is in de club aanwezig en tevens op de website van de club beschikbaar.
De bestuursleden van Padel on the Beach  kunnen op elk ogenblik de inhoud van het reglement wijzigen. Zij dienen de leden hiervan binnen de 14 kalenderdagen via mail op de hoogte te brengen en de wijzigingen op te nemen in de versie die in de club ligt en die op de site beschikbaar is.

 

Lidmaatschap

Verschillende soorten lidmaatschappen zijn mogelijk en kunnen aangeboden worden (bv. jaarlidmaatschap, beurtenkaarten,…).
Alle leden ontvangen een lidkaart, waarvan de aard en vorm door de bestuursleden van de club wordt bepaald.
Het bedrag van het lidgeld is afhankelijk van het soort lidmaatschap en de categorie waartoe men behoort (volwassene, student, jongere, kind,…). Elke vorm van lidmaatschap is geldig vanaf het moment van inschrijving tot uiterlijk 1 jaar  erop volgend. De tarieven voor de verschillende vormen van lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld door de bestuursleden van Padel on the Beach  en uiterlijk op 1 juni bekendgemaakt.
Enkel houders van een jaarlidmaatschap zijn ook automatisch lid van Padel Vlaanderen vzw en komen daardoor in aanmerking voor kortingen bij activiteiten georganiseerd door Padel Vlaanderen vzw (bv. deelname aan de Vlaamse kampioenschappen).
Alle leden zijn verplicht bij hun inschrijving de gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken.
Opmerking: Leden die tijdens hun lidmaatschap en tijdens de beoefening van padel (of andere door de club georganiseerde activiteiten) een ernstige sportblessure oplopen of die tijdelijk of definitief verhuizen naar het buitenland en daardoor niet meer kunnen spelen gedurende minstens 3 maanden, krijgen de mogelijkheid hun lidmaatschap gedurende de periode van afwezigheid over te dragen aan iemand anders of een proportionele korting (met een maximum van 3 maanden) te krijgen bij de eerstvolgende verlenging van het lidmaatschap. Dit kan enkel na het indienen van een geldig medisch attest waarop de periode vanaf het ongeval tot de verklaring van genezing vermeld staat of een attest dat de tijdelijke of definitieve verhuizing staaft.

 

GENODIGDEN en Gastspelers

Elk lid van de club mag onbeperkt en gratis gasten uitnodigen om hen kennis te laten maken met de club en de sport. Dit kan enkel tijdens de openingsuren van het clubhuis. Een gast kan éénmalig gratis komen proberen. Daarna dienen ze te betalen voor hun speelbeurten of kunnen ze een lidmaatschap aangaan. Leden die iemand uitnodigen moeten steeds zelf aanwezig zijn en moeten ook zelf een terrein reserveren.
De gasten zijn verplicht zich aan te melden bij de medewerker (m/v) van dienst en hun naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer mee te delen en/of te noteren op de daartoe voorziene gastenkaartjes.
Een gastspeler kan maximaal 1 keer gratis komen spelen (1 of 2uur op dezelfde dag) samen met een lid. Daarna zal hij/zij een beurt moeten betalen of lid moeten worden.

 

Toegang tot de terreinen en het clubhuis

Padel on the Beach  is vrij toegankelijk voor iedereen tijdens de openingsuren van het clubhuis.
Vooraleer de terreinen te betreden dient iedereen die wenst te spelen zich aan te melden in het clubhuis bij de medewerker (m/v) van dienst en zijn/haar lidkaart af te geven. Na de speelbeurt kan de lidkaart terug afgehaald worden.
Buiten de openingsuren van het clubhuis kunnen enkel leden met een jaarlidmaatschap gebruik maken van de club en haar infrastructuur.
De toegang tot de terreinen tijdens de openingsuren van het clubhuis is mogelijk langs de kant van de Zonnelaan.  Buiten de openingsuren kunnen leden met een jaarlidmaatschap de club gratis betreden langs de kant Zilvermeeuwenlaan, trap naar beneden (via het toegangshek) door middel van het gebruik van de lidkaart en de kaartlezer om zich te registreren en het hek te openen. Deze service is strikt persoonlijk!
Op de naleving van deze regel zal regelmatig controle uitgeoefend worden (door medewerkers van Padel on the Beach  en via camerabewaking). Bij een eerste vaststelling van overtreding van de regel zal steeds onmiddellijk dienen betaald te worden (speelbeurt, extra service,…). Bij een volgende overtreding kan het lidmaatschap ingetrokken worden zonder recht op enige terugbetaling.
Dezelfde regel geldt bij het meebrengen van niet-leden buiten de openingsuren van het clubhuis. Ook hier kan na een waarschuwing  het lidmaatschap ingetrokken worden zonder recht op enige terugbetaling.
Toegang tot de courts wordt beperkt tot de leden en spelers.  De terreinen worden niet gebruikt om groepen toeschouwers toe te laten.

 

Onderhoud van de club en de terreinen

Elk lid draagt bij tot de netheid van de club en de terreinen door geen afval (peuken, blikjes, flesjes,…) achter te laten op en rond de terreinen, de toegangsweg en de directe omgeving van de club (parking,…). Afval wordt in de mate van het mogelijke selectief gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilnisbakken (PMD, rest, glas,…).
Glazen en/of glazen flesjes zijn strikt verboden op en in de directe omgeving van de terreinen.

 

Speelduur/reserveren

Elk lid van de club beschikt over een login en paswoord om via de site zelf een terrein te kunnen reserveren op het uur dat hij/zij dat wenst. Een volgende reservatie kan pas aangemaakt worden vanaf de dag die volgt op de vorige reservatie (vanaf middernacht).
De speelduur van een reservatie bedraagt 1u of 2 u. Begin- en einduur dienen gerespecteerd te worden.
Reservaties door leden met een jaarlidmaatschap zijn mogelijk op de voorziene openingsuren van de terreinen (zie verder).
Niet-leden kunnen enkel reserveren (ter plaatse of telefonisch) en spelen tijdens de openingsuren van het clubhuis en betalen hun speelbeurt.   
Van leden die een reservatie aangemaakt hebben, wordt verwacht dat ze zelf ook aanwezig zijn.
Leden die verhinderd zijn op de dag of het uur van de reservatie moeten deze reservatie zo vlug mogelijk annuleren of de club verwittigen zodat het vrijgekomen uur eventueel nog door anderen kan ingenomen worden.
In functie van eigen organisaties (bv. initiaties, tornooien, lessen, Meet & Play, ,…) of organisaties door en voor derden (bv. groepen, scholen,…) zullen de terreinen hiervoor tijdig worden vastgelegd door de bestuurders van Padel on the Beach. Reservaties van leden met een jaarabonnement worden nooit geschrapt.
De medewerkers van Padel on the Beach  kunnen/mogen geen reservaties aanmaken voor leden die zelf een login hebben.

 

Kledij en schoenen

De terreinen mogen enkel betreden worden in sportkledij. Ook aangepast sportschoeisel met propere zolen (zonder noppen) is noodzakelijk. Spelen zonder sportschoeisel en/of in ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan. Omkleden doe je niet op de terreinen.
Gepaste aandacht voor lichaamshygiëne maakt het spelen voor iedereen aangenamer.

 

Verlichting van de terreinen

Alle terreinen zijn voorzien van verlichting. De verlichting kan enkel door de clubmedewerker (m/v) van dienst worden aangeschakeld tijdens de openingsuren van het clubhuis op momenten dat de zichtbaarheid onvoldoende is. De verlichting wordt uitgeschakeld uiterlijk om 22u35.
Indien het licht op een court gedoofd wordt kan dit niet onmiddellijk terug aangeschakeld worden. De lichten moeten minsten 30 min afkoelen om het springen van de lampen te vermijden.

 

Gedragscode op en rond De terreinen EN IN HET CLUBHUIS

Er geldt een rookverbod op en in de directe omgeving van de terreinen. Ook in de kleedkamers, toiletten en het clubhuis mag er niet gerookt worden.
Eigen dranken zijn niet toegelaten tijdens de openingsuren van het clubhuis.
Respectvol omgaan met de andere leden en bezoekers van de club en de medewerkers (m/v) wordt beschouwd als vanzelfsprekend. Fair-play, respect voor medespelers en tegenstrevers, respect voor de installaties en het materiaal zijn waarden die de club zeer belangrijk vindt.
Padel on the Beach  onderschrijft het Panathlon charter i.v.m. de rechten van het kind in de sport (zie www.panathlon.be).

 

Aansprakelijkheid – ongevallen - verzekering

Padel on the Beach  is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
Iedereen (ook genodigden en gastspelers voor zover ze zich houden aan de bepalingen van dit clubreglement) is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen (ARENA – Polis 1.119.392) en Burgerlijke Aansprakelijkheid (ARENA – Polis 1.119.393). Zie www.padelvlaanderen.be voor de volledige polis en de voorwaarden.
Bij ongevallen tijdens het spelen kunnen de leden dit melden en een ongevalsaangifteformulier afhalen bij de medewerker (m/v) van dienst. Dit formulier moet deels door het slachtoffer ingevuld worden, deels (medisch attest) door behandelende arts en moet zo snel mogelijk terugbezorgd worden aan de club zodat het formulier aan de verzekeringsmaatschappij kan bezorgen. Indien het slachtoffer het formulier zelf aan de verzekeringsmaatschappij bezorgt, dient een kopie van de aangifte en het medisch attest aan de club bezorgd te worden.

 

 Beschadigingen

In geval van beschadigingen aan de terreinen/installaties/omgeving dienen de leden de clubmedewerker (m/v) van dienst hiervan in kennis te stellen.
Vrijwillig aangebrachte schade zal steeds dienen vergoed te worden door diegene die de schade aanbracht of veroorzaakte.

 

 Controle

De bestuurders en medewerkers van Padel on the beach kunnen op elk moment controle uitoefenen op het naleven van het clubreglement (o.a. opvragen en controleren van lidkaartjes, toegang tot de club,…).

 

 Sancties

Het bestuur van Padel on the Beach  behoudt zich het recht voor om – in geval van overtredingen van het clubreglement en/of andere vormen van ongepast gedrag - een passende sanctie op te leggen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Openingsuren/Bespeelbaarheid (terreinen en clubhuis)

De openingsuren/bespeelbaarheid van de terreinen voor leden met een jaarlidmaatschap zijn:
dagelijks van 9u tot 22u, tijdens het weekend van 9u tot 20u.
In uitzonderlijke gevallen (feestdagen, groepsreservaties, eigen activiteiten, uitzonderlijke weersomstandigheden,…) kan hiervan afgeweken worden.
De openingsuren/bespeelbaarheid van de terreinen voor niet-leden zijn:
In bepaalde gevallen (feestdagen, groepsreservaties, eigen activiteiten, uitzonderlijke weersomstandigheden,…) kan hiervan afgeweken worden.
September t.e.m juni

Juli & augustus   :Alle dagen van 10u-22u

De openingsuren van het clubhuis  zijn:
September t.e.m juni
 

 Juli & augustus   :Alle dagen van 10u-22u

Afwijkingen op bovenstaande openingsuren zijn steeds mogelijk en zullen in het clubhuis uithangen. In het geval dat er tijdens de voorziene openingsuren van het clubhuis geen reservaties van terreinen zijn, kan het clubhuis eveneens (tijdelijk) gesloten worden.
Het clubhuis is telefonisch bereikbaar op het nummer 0493/75 44 75

 

Lessen

De coördinatie van alle lessen is in handen van Padel on the Beach . Niet-leden dienen naast de les, ook het terrein te betalen.

 

Organisaties in de club

De club kan worden afgehuurd door bedrijven, scholen, groepen, particulieren,…voor allerlei organisaties (bedrijfsevent, familiefeest, verjaardag, teambuilding, vergadering,…). Hiervoor kan een aanvraag gestuurd worden naar info@padelonthebeach.be.
Het bestuur van de club tracht om bij activiteiten van derden steeds 1 terrein vrij te houden voor leden. Indien de activiteit van zo’n aard is dat de groepen zeer groot zijn kan het dat er geen terrein ter beschikking is voor leden. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

 

Extra bepalingen

Honden zijn enkel toegelaten aan de leiband.
Fietsen op de terreinen zijn verboden. Fietsen worden in de daartoe voorziene fietsrekken geplaatst. Bromfietsen/moto’s zijn niet toegelaten op het terras.
De toegang tot de club dienst steeds vrij te blijven om hulpdiensten toegang te kunnen verlenen (parkeren voor de groene toegangspoort is dus niet toegelaten).
Bij het aangaan van een lidmaatschap geven de leden toestemming aan de club en webmaster om foto’s te publiceren (site, sociale media,…) waarop ze zicht- en herkenbaar zijn.
Persoonlijke gegevens van leden zullen nooit worden meegedeeld aan derden. De leden zullen enkel mails ontvangen vanuit de club zelf of vanuit de federatie Padel Vlaanderen vzw.
Er is camerabewaking in het clubhuis en aan de courts.